Feminized Hybrid strain
ZUPERDOH_NASHAGENETICS
Nasha Genetics

ZUPER DOH

Select Options 100,00
Feminized Hybrid strain
Zushlato
Nasha Genetics

ZUSHLATO

Select Options Da 50,00
Feminized Hybrid strain
Tropical Zherriez
Nasha Genetics

TROPICAL ZHERRIEZ

Out of stock
Select Options 100,00
Feminized Hybrid strain
Nasha Genetics

NINJA RUNTZ

Select Options 80,00